Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

Co nabízí naše MŠ:

 • Různorodost věkových skupin v oddělení 3 - 6 let.
 • Příjemné, podnětné a bezpečné klima.
 • Důraz na individuální přístup ke každému dítěti.
 • Vedení dětí k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti.
 • Rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování.
 • Formy učení – kooperativní učení, prožitkové učení, učení hrou a činnostmi, vzájemné učení.
 • Respektování druhého a naslouchání ostatním kamarádům.
 • Posilování zdravé sebedůvěry dětí.
 • Vedení dětí ke spolupráci, vzájemné pomoci a vlastní sebereflexi.
 • Úzká spolupráce se ZŠ - společné aktivity (projekty, výstavy, dílny, výlety atd.)
 • Důraz na aktivní účast rodiny.
 • Výuka anglického jazyka formou her. 
   

Provozní informace:

Kde nás najdete:   v přízemí budovy ZŠ a MŠ Chotýšany

Učitelky MŠ:

 • Eva Pánková
 • Mgr. Eva Lahodová
 • Mgr. Eva Lahodová - Angličtinka

Oddělení:   I. (25 dětí)

Věk:   3 - 6 let

Provozní doba:   6:45 - 16:30 hodin.

Telefon:   317 796 119  |  733 127 254

 


 

Platba školného v MŠ:

 • celodenní pobyt dítěte v MŠ = 250,- Kč
 • dítě navštěvuje MŠ 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci = 170,- Kč

Platba stravného v MŠ:

 • celodenní stravné dětí do 6 let = 28,- Kč měsíční záloha (20x28) > 560,- Kč
 • celodenní stravné dětí od 6 do 7 let = 35 měsíční záloha (20x35) > 700,- Kč
 • polodenní stravné =  23,- Kč měsíční záloha (20x23) > 460,- Kč


 

Platby budou hrazeny zálohově na účet školy pod variabilním symbolem, který se skládá z kódu platby (školné MŠ 11, stravné MŠ 22) do 20. dne v měsíci.


Platby

Školné MŠ:

 • číslo účtu: 35-0325894399/0800
 • variabilní symbol: 11
 • zpráva pro příjemce: jménopříjmení dítěte


Stravné MŠ:

 • číslo účtu: 020036-0325894399/0800
 • variabilní symbol: 22
 • zpráva pro příjemce: jménopříjmení dítěte

 

 • Vyúčtování přeplatků bude prováděno 2x ročně (na konci ledna a června), v hotovosti u hospodářky školy P. Jindrové DiS.
 • Osvobození od úplaty se týká zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
 • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, pokud dítě nemá odklad povinné školní docházky.
 • Rodiče hlásí vždy včas změnu bydliště, zaměstnání, telefonního čísla.
 • Rodiče oznamují včas onemocnění dítěte.
 • Do MŠ děti potřebují vhodné oblečení a obuv na pobyt ve třídě, na odpočinek a na hraní venku.
 • Pitný režim v MŠ je zajištěn po celý den.

 

Režim dne: 

Spontánní hry: probíhají po příchodu dětí do 8:20 hodin, při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů (dle potřeb, věku a schopností dětí).

Ranní kruh: probíhá denně od 8:20 do 8:40 hodin. Cílem ranního kruhu je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení naslouchaly a seznámily se s tématem.

Centra aktivit: v centrech aktivit si děti samostatně volí činnost v centrech o kterých se dozvěděly v ranním kruhu. Na výběr mají z pracovních koutků: ateliér, knihy, kostky, pokusy a objevy, dramatické hry a domácnost. Centra aktivit probíhají od 9:05 do 9:30 hodin.

Pohybové aktivity: probíhají v průběhu celého dne: před dopolední svačinou, při pobytu venku, odpoledne po odpočinku.

Pobyt venku: je organizován mezi 9:40 – 11:15 hodinou dle věku, počasí a stavu ovzduší. Za příznivého počasí i odpoledne. Při pobytu venku jsou prováděny řízené a spontánní činnosti: sezónní činnosti, pohybové hry, prvky sportovních her, turistika, jízda na dopravních prostředcích, poznávací činnosti.

Odpočinek: vychází z individuálních potřeb dětí. Od 12:10 do 14:10 hodin odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti spát nemusejí, mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku nebo se zúčastňovat klidných aktivit (kreslení, prohlížení knih, společenské hry…).

Stravování: strava je připravována ve školní kuchyni, na ranní a odpolední svačiny a oběd děti přecházejí do školní jídelny.

Pitný režim: je zajištěn po celý den.

Odpolední činnosti: od 14:15 do 16:30 hodin je doba vyplněná hrami a činnostmi podle volby dětí ve třídě nebo na zahradě.

 

dokumenty