Obsah

O naší škole

Naše škola je sice malá počtem žáků a tříd (jsme malotřídka se  třemi třídami  a pěti postupnými ročníky), ale rozhodně se necítíme malými co do kvality a úrovně našeho školního života. Mezi hlavní přednosti školy patří zajímavé a netradiční způsoby výuky, které jsou svým přístupem odlišné od škol běžného typu. Při rozhodování rodičů o výběru školy se staly prioritami:

  • individuální přístup ke každému žákovi
  • vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • rodinné prostředí malé školy
  • učení hrou
  • a činnostmi

Škola naplňuje požadavky rodičů i ze vzdálenějších obcí a měst, důkazem čehož je 50% dojíždějících žáků. Menší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup na základě potřeb a schopností dětí. Ve všech třídách (I.třída - 1. a 2.ročník,  II.třída - 3.ročník a III.třída - 4. a. 5.ročník) s dětmi pracuje pedagogický asistent, který je rovnocenným partnerem učitele. Společně se podílejí na přípravách na vyučování, vypracovávají pracovní listy i didaktické pomůcky.

Začít spolu

Škola se v roce 1996 připojila k práci ve vzdělávacím programu Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) pod záštitou nadace "Open Society Fund Praha". Velké zásluhy na zavádění moderních vyučovacích metod a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami měli bývalí ředitelé Mgr. Libor Kočí a Mgr. Ivana Kočová. Motivační název školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“ vychází také z filosofie programu Začít spolu. Metody práce v tomto programu umožňují svým pojetím vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání, různými preferencemi způsobu učení a různými potřebami podpory a pomoci. Individuální přístup napomáhá k úspěšnému naplňování myšlenky integrace dětí s postižením nebo dětem výjimečně nadaným do kolektivu běžné třídy základní školy. Program respektuje ve všech oblastech věkové zvláštnosti dětí, jejich individuální vzdělávací potřeby a pedagogicko-psychologické zásady vzdělávání. Cílem je vytvořit optimální podmínky pro osobnostní rozvoj dětí, vytváření partnerských vztahů mezi učitelem, žákem a rodiči a bezpečného prostředí, které podněcuje zájmy a aktivity žáků.

K úspěšnému naplňování myšlenek tohoto programu je velmi důležitá spolupráce s rodiči, obcí a organizacemi činnými v obci. Spolupráce se v posledních měsících velmi zlepšila. Rodiče pravidelně dochází na třídní schůzky, informují se na své děti v průběhu školního roku, účastní se výuky a v rámci možností přispívají škole formou sponzorských darů. Základní škola s mateřskou školou během roku pořádají celou řadu akcí určených rodičům i široké veřejnosti (besídky, prodejní výstavy, školy v přírodě, výlety,...). Sdružení rodičů a přátel školy připravuje akce pro děti z obce i okolí (Mikulášská besídka, Maškarní ples, Dětský den, …), zajišťují upomínkové předměty předškolákům a žákům odcházejícím na jiné školy.

Jak probíhá den v naší škole

Výuka i organizace dne je zcela odlišná od škol běžného typu. U nás nezvoní, nejsme stresováni „prchající“ ručičkou a odkázáni na pětiminutové přestávky. Základní jednotkou není vyučovací hodina ale den. Vyučování není ani jednoznačně členěno do vyučovacích předmětů, předměty se prolínají a tvoří tématické celky. Vyučovací den začíná v 8:00 hodin a je rozdělen do pěti bloků.

1. blok: Ranní kruh (20-30 minut) – tato aktivita dává dětem a učitelům širší prostor pro komunikaci. Žákům se sdělují informace o plánovaných aktivitách, hravou formou se opakuje probírané učivo, děti mají možnost se podělit o radostné události nebo se vypovídat ze svých trápení. Součástí setkání je čtení deníčků, do kterých si žáci od 1.ročníků zapisují zážitky z předchozích dnů, čímž si procvičují písmenka, psaní - čtení slov později i vět. Po ukončení ranního kruhu je pro mladší ročníky zařazena pohybová aktivita (rozcvička, pohybové hry, pohybově-didaktické hry).

2. blok: Společná práce (70-80 minut) – v této době probíhá výklad nové látky, děti si osvojují a procvičují samostatně nebo ve skupinách učivo z českého jazyka, matematiky, …). Vedle tradičních pracovních sešitů jsou zařazovány různé didaktické hry na procvičování probíraných jevů.

3. blok: Přestávka (30 minut) – Děti mohou zůstat ve třídě, kde mají k dispozici knihovnu, stavebnice, PC, …, nebo uvolnit svou energii na dětském hřišti školní zahrady.

4. blok: Práce v centrech aktivit (70-80 minut) – Práci v centrech aktivit je přizpůsobeno umístění nábytku v celé třídě. Lavice jsou sestaveny do čtyř skupin podle center aktivit (matematika, čtení-psaní, ateliér [Pč,Vv], objevy [Prv, Př, Vl]), kterými musí žáci v daném týdnu projít. Na výběru témat se podílejí učitelé i sami žáci. Na témata se navazují vědomosti a dovednosti, které by žáci měli v daném ročníku podle učebního plánu získat. Úkoly vedou děti k přemýšlení, praktickým činnostem, spolupráci a vzájemné pomoci. Propojením všech předmětů k jednomu tématu se učí chápat svět v souvislostech. K pochopení nových pojmů a témat žákům pomáhá myšlenková mapa, při její tvorbě dochází k vazbám probíraného učiva s praktickým životem. Žáci se na začátku hodiny sami podle svého uvážení rozdělí do jednotlivých center, musí ale dodržet základní pravidlo – stejné věkové zastoupení ve všech centrech aktivit. Podle zadání si žáci připraví pomůcky, pracují samostatně nebo ve skupině a plní úkoly. Úkoly jsou rozmanité s rozdílnou obtížností respektující individuální zvláštnosti žáků.

5. blok: Hodnotící kruh (10-20 minut) – v závěrečném hodnotícím kruhu žáci prezentují výsledky své práce - co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Děti se učí reflektovat svou vlastní práci, využívají také vzájemného hodnocení mezi sebou. Nehodnotí se pouze činnost v centrech aktivit ale i práce a chování za uplynulý den.

Odpolední vyučování podléhá rozvrhu hodin. Po skončení vyučování žáci odchází v doprovodu paní vychovatelky na oběd a volné odpoledne tráví ve školní družině. Její provoz je zajištěn do 16:30 hod.

Hodnocení žáků

Žáci jsou v průběhu školního roku i na vysvědčení klasifikováni známkami a širším slovním hodnocením, slovní hodnocení zapisuje učitel do hodnotící knížky, vždy na konci uplynulého měsíce. Slovní hodnocení narozdíl od běžné klasifikace známkami umožňuje především podat dítěti zpětnou vazbu o dosažení osobních pokroků při osvojování konkrétních dovedností, vědomostí a návyků bez srovnávání s ostatními žáky. Při hodnocení je stavěno na povzbuzení, ocenění a pozitivní motivaci. Přejeme si, aby se naši žáci učili ne pod hrozbou špatných známek, ale s vědomím smysluplnosti získání poznatků.

Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáků, které je učí odpovědnosti za své výsledky v učení. Vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy žáci posuzují na konci týdne v hodnotících knížkách. O sebehodnocení s dětmi hovoří učitelé i rodiče, mohou tak ovlivňovat přísný nebo naopak příliš benevolentní postoj k hodnocení získaných vědomostí a schopností. Postupem času děti objektivní sebehodnocení zvládnou.