Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

Školní družina - provozní informace:

 

 • Kde nás najdete: ZŠ a MŠ Chotýšany – 1.patro
 • Vychovatelky:
  • ŠD I. (1. a 2.ročník) - Mgr. Lenka Opavová
  • ŠD II. (3., 4. a 5.ročník) - Dagmar Měchurová
 • Oddělení: II
 • Ročník: 1. – 5. ročník
 • Provozní doba:
  • ranní ŠD - 7:15 - 7:45 hod
  • odpolední ŠD - 11:40 - 16:30 hod
 • Telefon:  317 796 119   |   736 472 792
 • Poplatek za ŠD:
  • pravidelná docházka = 500,- Kč  za pololetí
  • nepravidelná docházka = 250,- Kč za pololetí (1-2 dny v týdnu, ranní provoz, čekání na odpolední vyučování, kroužek atd.)
  • platba na účet:
   • číslo účtu: 35-0325894399/0800
   • variabilní symbol: 33
   • zpráva pro příjemce: jmémo a příjmení dítěte
 • Další informace:
  • Děti nebudou předčasně uvolněny bez písemné omluvenky, tudíž osoby uvedené na zápisovém lístku si je mohou vyzvednout pouze osobně. Na telefonické požádání není možné dítě vydat !!!
  • Odchody dětí ze ŠD v různých časech narušují činnost. Prosíme rodiče, aby se snažily dodržovat propouštěcí časy: 14:0015:30 hod. Děti, které dojíždějí mohou odcházet podle odjezdů autobusů. O odchodu dítěte v jiný čas je možné se domluvit s vychovatelkou.
  • Rodiče hlásí vychovatelce vždy včas změnu bydliště, zaměstnání, telefonního čísla nebo odhlášení ze ŠD, popř. jiné změny.
  • Do ŠD děti potřebují přiměřené oblečení a obuv na pobyt venku. Mohou také používat oblečení na tělesnou výchovu.
  • Pitný režim ve ŠD je zajištěn po celou dobu provozu. Děti si mohou nosit i vlastní pití.
  • Pro děti, které jsou ve školní družině do odpoledních hodin by bylo vhodné, aby měly s sebou svačinu.


Vnitřní řád školní družiny:

 

 • Provoz ŠD je zajištěn od 11:40 do 16:30 hod.
 • ŠD užívá I. a II. třídu a prostory školní zahrady.
 • Do oddělení ŠD se zapisuje do 25 žáků na pravidelnou docházku. Z rozhodnutí ředitele školy lze oddělení doplnit až do počtu 33 nepravidelně docházejícími žáky. V přihlášce do ŠD zákonný zástupce žáka upřesní údaje o týdenní docházce dítěte. Žádost o zařazení dítěte do školní družiny je třeba odevzdat do 2.9.2009. Dodatečné přihlášení je možné s ohledem na celkovou kapacitu ŠD. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.
 • Poplatek za ŠD činí 500,- Kč vždy za pololetí. Číslo účtu: 35 - 0325894399/0800 Variabilní symbol: kód 33** (** - osobní číslo dítěte). Pokud nebude úhrada provedena, budou rodiče upozorněni upomínkou se splatností do konce kalendářního měsíce. Nezaplatí-li včas, bude dítě ze školní družiny vyloučeno do zaplacení dlužné částky. Dlužná částka bude i nadále vymáhána.
 • Do prostor ŠD odvádí vychovatelka žáky přímo ze školní jídelny; ostatní žáky přivádějí do ŠD učitelky po skončení výuky. Propouštění dětí ze ŠD je dáno písemnou dohodou s rodiči nebo zápisovým lístkem. Individuální příchod nebo odchod ze ŠD je možný na základě písemného vyrozumění, které podepíše zákonný zástupce žáka.
 • Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze ŠD takto:ve 14:00 a od 15:30 hodin. Na nepovinné předměty a kroužky v rámci školy si děti vyzvedává vyučující. Na mimoškolní aktivity jsou děti uvolňovány dle potřeby.
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD – vychovatelka odpovídá za bezpečnost 25 žáků při standardní činnosti. Pokud to specifika činnosti vyžadují (při užívání hromadné dopravy a větším počtu dětí) určuje ředitel školy další dospělou osobu k dozoru.
 • Pitný režim je zajištěn po celou dobu provozu ŠD, nebo si mohou děti nosit nápoje vlastní.
 • V případě nevyzvednutí žáka ze ŠD do stanovené doby, kontaktuje vychovatelka telefonicky zákonné zástupce.
 • Žáci bez vědomí a souhlasu vychovatelky neopouští ŠD.
 • V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod a odchod žáka jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.
 • Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování. Psaní domácích úkolů je možné pouze po dohodě s rodiči a ředitelkou školy.
 • ŠD je přístupná i dětem, které nejsou žáky ZŠ Chotýšany, pokud se neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny a stanovený pro oddělení nebo skupinu.
 • V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je provoz ŠD zajištěn, stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů městského hygienika apod.
 • Režim ŠD je obsažen v Přehledu výchovně-vzdělávací práce, nebo v týdenních plánech činnosti ŠD.
 • Pro ŠD platí v plném rozsahu body školního řádu (viz. Dokumenty), které odpovídají svým obsahem problematice práce ve ŠD.
 • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák soustavně narušuje školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen. 

Školní řád vstupuje v platnost 3.září 2012
Školní řád byl projednán pedagogickou radou školy.

 

ředitelka: Mgr. Eva Filipová

zastupující řed.: Mgr. Daniela Bukovská

 


 

Co nabízí naše školní družina:

 

 • příjemné, podnětné a bezpečné klima
 • individuální přístup k dětem
 • zájmové vzdělávání formou: zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxace, výchovou, hrou , učením, individuální prací, motivačního projektu
 • dítě je naším rovnocenným partnerem
 • zajištění pitného režimu po celou dobu provozu ŠD
 • netolerujeme násilí, ponižování, posměch – Všichni jsme kamarádi !
 • různorodost věkových skupin v oddělení (1.-5.ročník)
 • respektujeme jeden druhého, nasloucháme a pomáháme si, rozvíjíme schopnost týmové spolupráce, učíme se otevřené komunikaci a řešení problému
 • posilujeme schopnost rozhodování, hodnocení a sebehodnocení dětí
 • vedeme děti k smysluplnému a aktivnímu trávení volného času
 • úzká spolupráce s MŠ i ZŠ: vánoční besídka, příprava zápisu dětí do 1.ročníku, vystoupení ke Dni matek, příprava oslav Dne dětí, škola v přírodě, sběr starého papíru, čarodějnice, spaní ve škole, dílny, výstavy, projekty atd.
 • pořádáme vánoční a velikonoční výstavy, bleší trh, bazar sezónního oblečení, výstavu domácích mazlíčků, výstavu oblíbených hraček, vyrábíme dárky pro budoucí prvňáčky atd.
 • spolupracujeme s turistickým kroužkem – výlety, exkurze
 • naše ŠD je „otevřená“ všem